Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

ČR - Vysočina - Humpolec

Adresa

Humpolec

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 60827882
živnostenský úřad: Městský úřad Humpolec

Zapsáno: 01.01.1994(spisová značka B 617 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Akcie:

 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 125446v listinné podobě
 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000000, počet: 80v listinné podobě

Kapitál:

 • Základní kapitál - 205 446 000Kč (splaceno 205 446 000Kč)

Předmět podnikání

 • Obráběčství
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Zámečnictví, nástrojářství

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 16.05.1994
počet živností: 17
aktichních živností: 3
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 05.06.2012

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
vznik: 05.06.1995
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Obráběčství
vznik: 05.06.1995
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 19.05.1994
Činnosti živnosti
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Ubytovací služby
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Statutární orgán - představenstvo

Lubomír Stoklásek, fyzická osoba

Brno

funkce: člen představenstva
členství od: 19.03.2009

Společnost zastupuje člen představenstva. Společnost má představenstvo s jediným členem představenstva. Za společnost podepisuje člen představenstva. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada

František Vík, fyzická osoba

Humpolec

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 07.07.1999
Dr. Zdeněk Pavlovský, fyzická osoba

Pelhřimov

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 06.10.2010
Jiří Stoklásek, fyzická osoba

Nová Ves

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 06.10.2010

Akcionáři

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., právnická osoba

Pelhřimov

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majet- ku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Humpolecké strojírny s.p.

Akciová společnost byl založena podle § 172 obchodního zákoníku Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku Humpolecké strojírny s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 1.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 25. 3. 2008 o zvýšení základního kapitálu: Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., IČO 00009971, se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. B, č.vl. 42, jednající předsedou představenstva Lubomírem Stokláskem, jako jediný akcionář společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s., IČ 60827882, se sídlem Humpolec, Pražská 490, PSČ 396 18, zapsaná v obchodním rejstříku v odd. B, č.vl. 617, při výkonu působnosti valné hromady rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. upsáním nových akcií takto: a/ Základní kapitál společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. se zvyšuje o částku 80,000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), tj. ze stávající částky 125,446.000,- Kč na částku 205,446.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b/ Společnost vydá 80 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). c/ Jediný akcionář společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s., tj. společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upsání nových akcií. d/ Všechny nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, IČO 00009971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B. č. vložky 42. e/ Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, přičemž doručení tohoto návrhu se považuje za oznámení počátku běhu uvedené lhůty. Za tím účelem představenstvo společnosti písemným oznámením odeslaným předem určenému zájemci nejpozději do 10ti dnů ode dne, kdy se dozví o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, oznámí tuto skutečnost předem určenému zájemci a spolu s tímto oznámením zašle předem určenému zájemci návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upisování účinné, je upisující povinen doručit jím podepsanou Smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Humpolec, Pražská 490, PSČ 396 18. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě akcií, činí tedy 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii. f/ Část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30,000.000,- Kč, které odpovídají 30 ks kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, bude splacena u České spořitelny, a.s., na bankovní účet 3006432/0800, část emisního kursu upsaných akcií ve výši 10,000.000,- Kč bude splacena ve lhůtě 30 dnů ode dne podepsání Smlouvy o upsání akcií, část emisního kursu upsaných akcií ve výši 20,000.000,- Kč bude splacena do 30. září 2008. O zřízení tohoto bankovního účtu byla dne 4. března 2008 uzavřena Smlouva o běžném účtu v české měně (zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti) s Českou Spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Komerční centrum Jihlava, Jihlava, Vrchlického 2, PSČ 586 01, tj. v uvedených lhůtách bude splacen celý emisní kurs těchto 30 ks akcií. g/ Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve výši 50,000.000,- Kč vůči společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. proti pohledávce společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. vůči společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. z titulu splacení emisního kursu 50 ks nově upisovaných akcií, z nichž každá je o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. Peněžitá pohledávka 50,000.000,- Kč společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. vůči společnosti Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 28. 2. 2008, na základě které předem určený zájemce poskytl dne 3. 3. 2008 bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti 2046370102/2600 půjčku v výši 30,000.000,- Kč, na tento bankovní účet společnosti byla tato částka připsána dne 5. 3. 2008, a dne 14. 3. 2008 poskytl předem určený zájemce bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti 2046370102/2600 půjčku v výši 20,000.000,- Kč, na tento bankovní účet společnosti byla tato částka připsána dne 17. 3. 2008, (započtena bude pouze jistina půjčky, tj. částka 50,000.000,- Kč, která je dle Smlouvy o půjčce splatná dne 29. dubna 2008 s tím, že splatnost je možno upravit dodatkem ke Smlouvě o půjčce, úrok z půjčené částky od data poskytnutí do data uhrazení jistiny započten nebude a bude společností uhrazen předem určenému zájemci na základě vyúčtování úroků daňovým dokladem bezhotovostním převodem na účet předem určeného zájemce). O započtení bude po uzavření Smlouvy o upsání akcií uzavřena Smlouva o započtení pohledávky ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j/ obch. zák. a § 204 odst. 2 obch. zák., a to nejpozději do 5ti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení je oprávněn předložit jak předem určený zájemce, tak společnost. Smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.


Osoby živnostenského listu

Lubomír Stoklásek, statutární orgán

bydliště: Brno - Štýřice

Humpolec - další firmy:

Petra Vodičková - Humpolec - Vilémov

Sukno, a.s. Humpolec - Humpolec

Jiří Růžička - Humpolec

Lenka Palánová - Humpolec - Petrovice

Jaroslav Vašíček - Humpolec

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci - Humpolec

Nemocnice Humpolec - Humpolec

Městské kulturní zařízení Humpolec - Humpolec

Jan Strádal - Humpolec

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 - Humpolec

VODAK Humpolec, s.r.o. - Humpolec

BSBV SERVICE s.r.o. - Humpolec

SVC, společnost s ručením omezeným - Humpolec

Marie Rychecká - Humpolec

Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Humpolec, Nádražní 486 - Humpolec

Informace o společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s., IČ 60827882, Humpolec. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.