McBride Czech a.s.

ČR - Jihomoravský kraj - Brno

Adresa

Brno - Lesná

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 45272859
živnostenský úřad: Magistrát města Brna

Zapsáno: 01.05.1992(spisová značka B 6393 - Krajský soud v Brně)

Akcie:

  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500, počet: 63698v listinné podobě
  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000000, počet: 86v listinné podobě

Kapitál:

  • Základní kapitál - 117 849 000Kč (splaceno 117 849 000Kč)

Předmět podnikání

  • Kosmetické služby
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 16.09.1992
počet živností: 4
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 09.09.2014

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 16.09.1992
Činnosti živnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Kosmetické služby
vznik: 16.09.1992

Statutární orgán - představenstvo

DAVID ROBERT MAIN, fyzická osoba

Warwickshire, Rugby, Easenhall

funkce: předseda představenstva
členství od: 01.09.2010
ve funkci od: 09.06.2014
MATTHIAS KREYSEL, fyzická osoba

Heerliberg

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 06.06.2014
ve funkci od: 09.06.2014
Mgr. Vladimír Komár, fyzická osoba

Praha 1 - Nové Město

funkce: člen představenstva
členství od: 01.09.2010

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímá jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada

Aleksandra Glowacka-Dziuk, fyzická osoba

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 01.09.2010
ve funkci od: 01.09.2010
RNDr. Tomáš Topinka, fyzická osoba

Blansko - Klepačov

funkce: místopředseda dozorčí rady
členství od: 18.05.2011
ve funkci od: 15.08.2011
ONDŘEJ ŠRÁMEK, fyzická osoba

Blansko

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 06.06.2014
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. ., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 15. září 2003 1) snižuje se základní kapitál společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti dle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zákoníku a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti dle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zákoníku 2) snižuje se základní kapitál společnosti o částku ve výši 31,849.000,- Kč, slovy: třicetjedenmilionosmsetčtyřicettisíc korun českých 3) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií podle § 213a obchodního zákoníku 4) lhůta pro předložení listinných akcií k výměně za nové listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva k předložení akcií k výměně dle § 213a odst. 2 po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného majetku uvedeného v zaklada- telské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Dermacol, s.p.

Valná hromada společnosti Dermacol a.s., IČ: 45272859, se sídlem Praha 6, Výtvarná 4/1023, PSČ 161 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1456 (dále jen "Dermacol a.s."), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Dermacol a.s. je společnost Alphaduct, a.s., IČ: 26212412, se sídlem Brno, Dusíkova 7 č.p. 795, PSČ 638 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 4768 (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti Dermacol a.s. vlastníkem 86 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. akcií 02/000001 - 02/000086, a 62.587 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. akcií 01/19399 - 01/63698, 01/001015 - 01/019292, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, emitovaných společností Dermacol a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 117,293.500,-Kč (slovy: jednosto sedmnáct milionů dvěstě devadesát tři tisíce pětset korun českých), což představuje 99,53 % základního kapitálu společnosti Dermacol a.s. a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,53 % na hlasovacích právech ve společnosti Dermacol a.s. (akcie vydané společností Dermacol a.s. dále jen "Akcie"). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: - předložením 86 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. Akcií 02/000001 - 02/000086 a dále vlastníkem 62.587 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. Akcií 01/19399 - 01/63698, 01/001015 - 01/019292, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, - čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 11.08.2009, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni jeho účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Dermacol a.s., vlastníkem 86 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. Akcií 02/000001 - 02/000086 a dále vlastníkem 62.587 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. Akcií 01/19399 - 01/63698, 01/001015 - 01/019292, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, což představuje 99,53 % základního kapitálu společnosti Dermacol a.s. , a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,53 % na hlasovacích právech ve společnosti Dermacol a.s., a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností Dermacol a.s. na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti Dermacol a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Dermacol a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti Dermacol a.s. peněžité protiplnění ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za jednu (1) Akcii (dále jen "protiplnění"). Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 090530, vypracovaným dne 30.05.2009 společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o znalecký ústav (dále jen "znalecký posudek", v jehož výrokové části se uvádí: ?Na základě provedeného ocenění jsme dospěli k názoru, že výše přiměřeného protiplnění za akcii společnosti Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ: 161 00, Česká republika, IČ: 452 72 859, o jednotlivé jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých), k datu 31. 03.2009 činí 415,-Kč (slovy: čtyřista patnáct korun českých). 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CAPITAL PARTNERS a.s, se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 11005, IČ: 60281308 (dále jen "obchodník s cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 555.500,-Kč (slovy: pětset padesát pět tisíc pětset korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost Dermacol a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Dermacol a.s. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře právnickou osobu, s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu. Místem převzetí akcií je sídlo obchodníka s cennými papíry na adrese Praha 1, Dušní 22, PSČ 11005. Místo převzetí akcií bude otevřeno vždy v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin. V případě uzavření místa převzetí akcií je náhradním místem převzetí akcií sídlo společnosti Dermacol a.s., na adrese Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ: 161 00.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech


Osoby živnostenského listu

David Robert Main, statutární orgán

bydliště: Rugby - Warwickshire CV 23 OJB

Mgr. Vladimír Komár, statutární orgán

bydliště: Praha - Nové Město

Matthias Kreysel, statutární orgán

bydliště: Heerliberg

Brno - další firmy:

VV TOP s.r.o. - Brno - Líšeň

Ing. Vladimíra Rumlenová - Brno - Žabovřesky

VALPLAST CZ, spol. s r.o. - Brno - Slatina

Soňa Bartošová - Brno - Komárov

Badis Dehmeche - Brno - Brno-město

CLEVER DAY s.r.o. - Brno - Dolní Heršpice

FLOOR SERVICE TRADE, s.r.o. - Brno - Staré Brno

Miloš Kaman - Brno - Maloměřice

SÁRA, s.r.o. - Brno - Trnitá

Michal Kašpar - Brno - Žebětín

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace - Brno - Žabovřesky

CHEMPEX - HTE a.s. - Brno - Žabovřesky

SYSTEK SWHW, s.r.o. - Brno - Štýřice

Mgr. Bc. Richard Duřpekt - Brno - Bohunice

NASAU s.r.o. - Brno - Zábrdovice

Informace o společnosti McBride Czech a.s., IČ 45272859, Brno. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.