Palivový kombinát Ústí, státní podnik

ČR - Ústecký kraj - Chlumec

Adresa

Chlumec - Hrbovice

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00007536
živnostenský úřad: Magistrát města Ústí nad Labem

Zapsáno: 01.01.1991(spisová značka AXVIII 433 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál:

 • Minimální kmenové jmění - 250 000 000Kč
 • Kmenové jmění - 1 091 981 250Kč

Předmět činnosti

 • sanace zbytkových jam podle plánů likvidace a jejich doplňků schválených Státní báňskou správou ČR
 • vypořádání restitučních nároků
 • vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví a to i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty
 • zahlazování následků hornické činnosti

Předmět podnikání

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c), d), e) f), h), a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a § 3, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl /2a/ nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m horniny
 • hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřičská činnost
 • revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • zednictví
 • výkon zeměměřičských činností
 • revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvihacích při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • distribuce elektřiny
 • výroba tepelné energie
 • rozvod tepelné energie

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 22.06.1992
počet živností: 30
aktichních živností: 6
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 06.12.2012

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vznik: 06.12.2012
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
vznik: 06.12.2012
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností
vznik: 19.05.2006
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost řemeslná
předmět podnikání: Zednictví
vznik: 01.06.2005
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 22.06.1992
Činnosti živnosti
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Poskytování technických služeb
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
vznik: 06.12.2012

Statutární orgán

Ing. PETR LENC, fyzická osoba

Ústí nad Labem - Klíše

funkce: Ředitel státního podniku
ve funkci od: 01.03.2001
Ing. PETRA ŠILHÁNOVÁ, fyzická osoba

Teplice

funkce: První zástupce
personálně-ekonomický náměstek

První zástupce je oprávněn v době nepřítomnosti ředitele jednat jménem státního podniku ve všech věcech v plném rozsahu práv a povinností ředitele.

Zakladatelé státního podniku

Česká republika - organizační složka státu Ministerstvo průmyslu a obchodu, právnická osoba

Praha 1 - Staré Město

stav subjektu: Aktivní
určený majetek:

687 234 487,- Kč


ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Rozhodnutím č.144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17.12.1990 č.j. 1642/401 byl založen tento státní podnik.

Na státní podnik přecházejí ke dni 1.ledna 1991 nemovitosti, věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik Severočeské hnědouhelné doly, Most, odštěpný závod Palivový kombinát, Ústí nad Labem v rozsahu stanoveném rozhodnutím zakladatele o vyčlenění majetku, práv a povinností č.j.1700/401/1990 ze dne 17.prosince 1990.

Na státní podnik a jeho pracovníky přecházejí ostatní práva a povinnosti z právních skutečností, pokud tyto nastaly s účinky opravňujícími nebo zavazujícími státní podnik Severočeské hnědouhelné doly, Most, odštěpný závod Palivový kombinát, Ústí nad Labem nebo jeho pracovníky k 31.prosinci 1990 a k tomuto dni zcela nebo zčásti trvají a týkají se odštěpného závodu Palivový kombinát, Ústí nad Labem.

Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podniku Palivový kombinát, Ústí nad Labem, část jeho privatizovaného majetku uvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením závodu Tlaková plynárna Ústí nad Labem, který byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizací České republiky dne 10.března 1992, č.j. 40/507/42/92, vedeném pod č.187 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcí movitých, finančních prostředků a majetkových práv a závazků, včetně práv a závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů, které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik ke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí.

Převádí se ke dni 1.května 1992 uvedená vyčleněná část privatizovaného majetku státního podniku Palivový kombinát, Ústí nad Labem, na Fond národního majetku České republiky se všemi právy a závazky. Ze státního podniku se nevyjímá majetek podniku, který tvoří, nebo s nímž jsou spojena práva průmyslového nebo jiného vlastnictví a který se převádí smlouvou.

Upravuje se zakládací listina státního podniku Palivový kombinát, Ústí nad Labem, vydanou rozhodnutím č.144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17.prosince 1990, č.j. 1642/401, doplněným rozhodnutími č.15 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky ze dne 23.února 1991, č.j. 151/411/91-32 a č.81 ze dne 10.dubna 1991, č.j. 151 815/91-32 takto: v části I. odst.c) základní předmět činnosti: vypouští se text bodů 2.,3.,4. a 6.

odst.d) Původní text se vypouští a nahrazuje novým: d) státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutí zakladatele ke dni 1.května 1992 nemovitosti, věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi s výjimkou majetku práv a závazků, které přecházejí na Fond národního majetku České republiky v rozsahu stanoveném privatizačním projektem

odst.e) Původní text se vypouští a nahrazuje novým: e) základní jmění státního podniku se stanoví ke dni 1.5.1992 ve výši určené v souladu s ustanovením § 13 odst.2 písm.e) zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která bude sestavena nejpozději do 31.5.1992.

Na základě Rozhodnutí Ministra průmyslu a obchodu č.j. 150/2004 ze dne 1.11. 2004 došlo v souladu s ustanovením § 6, 7 a 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů a na základě záměru schváleného Usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2003 č. 1128 o Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví, ke dni 1.1.2005 ke sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly, státní podnik se sídlem Trutnov, Železničářská 506, PSČ 541 00, IČO 00007463 s Palivovým kombinátem Ústí, státní podnik, se sídlem Ústí nad Labem, IČO 00007536 a ke dni 1.1.2005 tak došlo k přechodu veškerého jmění podniku Východočeské uhelné doly, státní podnik, který byl Rozhodnutím č. 150/2004 zrušen, na Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Spolu s převáděným majetkem přecházejí na Palivový kombinát Ústí, státní podnik práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

Na základě Rozhodnutí Ministra průmyslu a obchodu č.j. 42957/07/11100/01000 ze dne 20.11.2007 došlo v souladu s ustanovením § 6, 7 a 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů a na základě záměru schváleného Usnesením vlády ze dne 27. června 2007 č. 713, ke dni 1.1.2008 ke sloučení státních podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, IČ 000 07 510, se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 67, Doly Nástup Tušimice, státní podnik, IČ 000 07 544, se sídlem Kadaň, Tušimice čp. 16, PSČ 432 01 a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik, IČ 000 07 714, se sídlem Sokolov, ul. Jednoty 1628, PSČ 356 01 s Palivovým kombinátem Ústí, státní podnik, se sídlem Ústí nad Labem, IČO 000 07 536 a ke dni 1.1.2008 tak došlo k přechodu veškerého jmění podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní podnik a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik, které byly Rozhodnutím č. 42957/07/11100/01000 zrušeny, na Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Spolu s převáděným majetkem přecházejí na Palivový kombinát Ústí, státní podnik práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, obchodněprávních, občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.


Osoby živnostenského listu

Ing. Petra Šilhánová, statutární orgán

bydliště: Teplice

Ing. Petr Lenc, statutární orgán

bydliště: Ústí nad Labem - Klíše

Chlumec - další firmy:

Jan Hřebík - Chlumec - Žandov

Jan Příb - Chlumec

Jan Šťastný - Chlumec

Mgr. Jana Hromasová - Chlumec

Jiří Janku - Chlumec

Jan Šištík - Chlumec

Jaroslav Háza - Chlumec

Šárka Piroutková - Chlumec

Petra Milfaitová - Chlumec

Anna Honegerová - Chlumec

Olga Taiflová - Chlumec

Mgr. Pavel Jursa - Chlumec

Petr Kindl - Chlumec

Martin Adam - Chlumec

Vlasta Fišerová - Chlumec

Informace o společnosti Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČ 00007536, Chlumec. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.