PALMERTON TRADING AND INVESTMENT LIMITED

Adresa

Nikosie

Právní forma: Zahraniční osoba
IČ: 26846977
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy

Zapsáno: 30.11.2004(spisová značka AX 879 - Krajský soud v Ostravě)

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
název statu: Kyperská republika
první živnost: 30.11.2004
poslední živnost: 20.04.2011
počet živností: 5
datum poslední změny: 22.11.2010

Zřizovatelé odštěpného závodu

PALMERTON TRADING AND INVESTMENT LIMITED, právnická osoba

Vedoucí odštěpených závodů

Pavel Šindler, fyzická osoba

Březí

Vedoucí organizační složky je zplnomocněn samostatně vykonávat za organizační složku veškeré právní úkony, které se týkají výhradně této organizační složky.
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Číslo společnosti: zaregistrované 6.5.2003: 138019

Právo státu, kterým se řídí zahraniční osoba: Kyperské právo

Rejstřík v němž je zapsána zahraniční osoba a číslo zápisu: Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, odbor obchodního rejstříku a nucené správy Nikósie pod č.j. HE 138019

Základní kapitál: 1 000 kyperských liber

Statutární orgány: zahraniční osoby s uvedením způsobu jakým jednají jménem právnické osoby: Jednatel - ředitel : Konstantinos Ergautoudis, Psaron, 7 Agios Pavlos, Nikósie, Kypr , nar. 10.6.1976 - jedná samostatně.

Právní forma: soukromá společnost omezená vydanými akciemi

Předmět podnikání: - zřizování kanceláří na Kypru, za účelem správy obchodu Společnosti, poradenství a zastupitelství na mezinárodní úrovni v zahraničí.

provozování činnosti obchodníků a rovněž dovoz a vývoz libovolného druhu zboží, výrobků a potravin za maloobchodní cenu nebo jinak ve kterékoli části světa

nabývání, udržování, vykonávání dohledu a provozování dílen a výzkumných středisek, jakož i výrobních závodů a dílen za účelem výroby a zpracování výrobků veškerého druhu a popisu

nákup libovolných nemovitostí kdekoli na světě a využívání těchto nemovitostí libovolnou formou, jako je jejich prodej, pronájem, zatížení, nájem, koupě na splátky, modernizace, a obecně rozvíjení a užívání tohoto majetku libovolnou formou, jíž Společnost považuje za účelnou

výroba, obchodování, nákup, prodej, maloobchodní činnost, cirkulace, distribuce průmyslových, elektrických, elektronických, zemědělských a obecně přístrojů, strojního parku, náhradních dílů a zařízení libovolného druhu, a obecně pak zboží, výrobků a předmětů libovolného druhu

výstavba, provozování, využívání a nakládání se sklady, dílnami, skladovacími plochami, kancelářemi, kiosky, hotely turistickými ubytovnami a byty, restauracemi, pohostinskými zařízeními a zábavními podniky

poskytování záloh, ukládání nebo půjčování peněz, záruk a majetku libovolné osobě nebo společnosti za takových podmínek, jež se mohou zdát být účelné

nákup nebo jiné nabývání a prodej, směna postoupení/odevzdávání, pronájem, zřizování zástavních práv, hypoteční zatížení, převody, převody na účet, zřizování a obchodování s majetkem a právy veškerého druhu, a zejména s hypotečními zástavami, dluhopisy, koncesemi, majetkem, produkty, opcemi, smlouvami, patenty, anuitami, licencemi, akciemi, podíly, dluhopisy, pojistkami, účetními pohledávkami, obchodními zájmy, podniky a pohledávkami, výsadami a žalobními nároky libovolného druhu

výkon činnosti poradců, poradců ve sféře průzkumu trhu, obchodních zástupců pro převody podniků, dodavatelů produktů technické podpory a asistence při podpoře libovolného druhu prodeje, jednání jako znalci, odhadci, realitní agenti a činnost prostředníků podpory prodeje/odbytu, odběratelů, partnerů a zaměstnanců

výstavba, vybavování, výzdoba a provozování hotelů, turistických ubytoven/bytů a domů, a veškerých druhů budov

provozování činnosti finančních nebo daňových poradců, konzultantů, kontrolorů, výzkumníků, samostatně nebo společně s jinými subjekty, kdekoli na světě a na mezinárodní úrovni; a poskytování těchto služeb fyzickými nebo právnickým osobám libovolného druhu v soukromém nebo veřejném sektoru

provozování činnosti manažerů, správců, univerzálních/obecných nebo specializovaných poradců, a to samostatně nebo společně s jinými subjekty kdekoli na světě a poskytování poradenských služeb v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví, činnost finančních znalců a odhadců, znaleckých expertů, profesních odborníků, inspektorů, dozorčích činitelů, statistiků a inzerentů v souvislosti nebo ve vztahu k jakémukoli průmyslovému odvětí, oboru, obchodu, činnosti nebo podnikání

provádění studií, plánů výroba, instalace, prodej a konzervace /udržování/ libovolného druhu telekomunikačních zařízení kabelových či mobilních telekomunikačních zařízení; a rovněž veškerých druhů programů a počítačových software

provádění investiční činnosti, nabývání a držení ve formě investic akcií, podílů, dluhopisů, obligací, směnek a cenných papírů vydávaných kteroukoli vládou nebo veřejnými orgánem či orgánem veřejné správy nebo soukromou společností jako zaručené nebo nezajištěné kdekoli na světě, nabývání těchto akcií, podílů, dluhopisů, obligací, směnek nebo cenných papírů prvotním úpisem, smluvně ve veřejné obchodní soutěži, nákupem, směnou nebo jinak, splacených v celé výši nebo nikoli, a upisování za takových podmínek a náležitostí, jež mohou být považovány za vhodné, a uplatňování a vynucování veškerých práv a pravomocí svěřených nebo souvisejících s vlastnictvím jakýchkoli takových svěřených nebo souvisejících s vlastnictvím jakýchkoli takových akcií podílů, dluhopisů, obligací, směnek a cenných papírů

dělení pozemků na stavební parcely a výstavba cest, mostů dláždění, letišť, letištních přistávacích drah, nádrží, hřišť a staveb libovolného druhu a popisu

účast ve veškerých mezinárodních nebo národních soutěžích a příprava a předkládání soutěžních nabídek, plánů, studií, projektů a ocenění a uzavírání smluv s jakoukoli vládou, státem, republikou, orgány, organizacemi, společnostmi, sdruženími, obchodními společnostmi a osobami

najímání pro společnost nebo na účet třetích stran, dodávání nebo zajišťování dodání specializovaných i nespecializovaných pracovníků a personálu, k práci libovolné povahy a podle požadavků společnosti, nebo osob v kterékoli zemi a rovněž nabídka služeb libovolné povahy včetně poradenských služeb za účelem náboru a zaměstnávání zaměstnanců a dělníků

investování do libovolného movitého nebo nemovitého majetku, práv nebo zájmů nabytých nebo patřících Společnosti ve kterékoli osobě, firmě nebo společnosti jménem nebo ve prospěch Společnosti, s prohlášením svěřenské správy společnosti či nikoli

nabývání, udržování/zachovávání, dohled a provozování laboratoří a výzkumných středisek a rovněž výrobních závodů a laboratoří za účelem výstavby a výroby výrobků libovolného druhu

nabývání koupí či jinak a držba formou investice či jinak jakýchkoli vynálezů, zlepšovacích návrhů, výrobních postupů, patentů, patentových přihlášek, ochranných známek, obchodních značek, obchodních tajemství, etiket, chráněných průmyslových vzorů, licencí, značek a vzorců; a prodej podobného nehmotného majetku, směna a poskytování licencí nebo jejich měnění, jak to může čas od času společnost určit

provádění libovolné podnikatelské činnosti související se stravováním, hotely, turistickým ruchem, rekreačními cestami a zábavou

nabízení movitých a nemovitých práv, která patří společnosti, kterékoli osobě nebo jiné společnosti, je-li to ku prospěchu společnosti

účast v řízení, dohledu a kontrole libovolné obchodní činnosti nebo práce kterékoli společnosti nebo podniku, a ustanovování a odměňování ředitelů, manažerů, účetních, znalců, zmocněnců a jiných zástupců k tomuto účelu

slučování se s kteroukoli společností nebo podnikem majících vcelku nebo částečně předměty podnikání podobné s předměty podnikání společnosti

nabývání celého nebo dílčího majetku nebo závazku kterékoli osoby nebo osob, právnických nebo fyzických a jakéhokoli popisu, po tak dlouho, jak je společnost považuje za schopné v podporování její činnosti a přispívání k její úspěšnosti

uzavírání smluv a dohod s jinými společnostmi, osobou nebo osobami, právnickými nebo fyzickými a libovolného popisu, za zákonnou úplatou; a provádění jakýkoli druh obchodní činnosti související s předměty podnikání společnosti jejím jménem

uzavírání obchodních partnerství nebo jakýchkoli jiných organizační uspořádání za účelem podílu na zisku nebo v majetkových účastech a navazování spolupráce, zřizování společných podniků, poskytování vzájemných koncesí nebo jiná forma spolupráce s jinými právnickými nebo fyzickými osobami nebo jedinou osobou, nebo s jinými podniky provozujícími nebo účastnícími se či angažovanými v činnosti nebo obchodních transakcích, jež mohou být přímo či nepřímo prospěšné společnosti

investování a správa/řízení kapitálu a peněz společnosti v takových podílech a jiných investicích, hypotékách nebo zástavních právech, jak to může být považováno za vhodné, jakož i upisování, přebírání nebo jiné nabývání a držení akcií a jiných kapitálových účastí v jiných společnostech, resp. dluhopisů či jiných cenných papírů v nich

zajišťování registrace nebo uznání společnosti ve kterékoli zemi nebo místě a zřizování místních zastupitelství nebo kanceláří v nich za účelem provozování její podnikatelské činnosti

odměňování kterékoli osoby nebo firmy poskytující služby společnosti nebo pracující ve společnosti formou výplaty peněz nebo vydání akcií, v plném rozsahu nebo částečně splacených, nebo poskytnutím dividend nebo podílu na zisku společnosti

půjčování nebo poskytování peněz takovým osobám a za takových podmínek, jak by to bylo považování za účelné, a zejména jejím společníků, zákazníkům a osobám obchodujícím se společností, a to vše v souladu s právem Kypru a rovněž s povolením úřadů

ručení za platbu jakékoli pohledávky/dluhu a plnění nebo výkon jakékoli smlouvy nebo závazku kterékoli společnosti, obchodního partnerství nebo osoby; a uzavírání, podpisování, opatřování pečetí a doručování smluv o náhradě škod, zaručených nebo nezaručených, na jakýkoli majetek společnosti

půjčování peněz nebo přijímání peněz vkladem se zajištěných nebo nezajištěných dluhopisy, neumořitelnými dluhopisy (nevypověditelnými nebo vypověditelnými), hypotékami nebo jinými zárukami, zatíženími podniku veškerým majetkem společnosti, včetně jejího nesplaceného kapitálu

vystavování, akceptace, potvrzování rubopisem (indosování), eskontování a realizace vlastních směnek, šeků a jiných instrumentů splatných na řad nebo držiteli

nákup, přijímání do nájmu nebo směnou, nebo jiné nabývání, užívání a vlastnění nebo darování nebo jiné zcizování jakéhokoli majetku či jakýchkoli kapitálových účastí, pozemků, budov, věcných břemen, práv, výsad, koncesí, strojů, patentů, instalací, zboží nebo jakéhokoli movitého či nemovitého majetku libovolného druhu

inzerování a propagace obchodní činnosti i zboží společnosti, včetně inzerce prostřednictvím tisku, rozhlasu nebo časopisů, soutěží, udílení cen nebo odměn i prostřednictvím jakéhokoli jiného zákonného media

prodej nebo jiné nakládání s celým nebo podnikem nebo majetkem společnosti jejich částí

rozdělování veškerého nebo dílčího majetku nebo podniku společnosti

účast nebo jiná forma pomoci v jakémkoli charitativním orgánu, resp. v jiných veřejně prospěšných záměrech či jiné pomoci, a poskytování důchodů minulým i současným ředitelům společnosti

hrazení veškerých výloh souvisejících se založením a zápisem společnosti

vykonávání veškerých nebo kterýchkoli výše uvedených úkonů samostatně nebo společně s jinými subjekty a v různých právních způsobilostech

provádění jakýchkoli úkonů, které přispívají k nebo jsou účelné pro dosažení výše uvedených předmětů podnikání nebo kteréhokoli z nich samostatně a nerozdílně

provádění jakékoli jiné podobné činnosti nebo podnikání libovolné povahy, jež mohou být považovány za vhodné nebo společně proveditelné s těmito předměty podnikání, nebo jež jsou počítány jako záloha či podpora předmětů podnikání nebo majetku či zisku společnosti


Osoby živnostenského listu

Konstantinos Ergatoudis, statutární orgán

bydliště: Nikosie

Pavel Šindler, vedoucí organizační složky

bydliště: Březí

Informace o společnosti PALMERTON TRADING AND INVESTMENT LIMITED, IČ 26846977. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.