Severočeské teplárenské závody s.p. Most, odštěpný závod Teplárna Liberec

ČR - Liberecký kraj - Liberec

Adresa

Liberec - Liberec IV-Perštýn

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00008079
živnostenský úřad: Magistrát města Liberce

Zapsáno: 27.12.1990(spisová značka AXVIII 423 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

  • l. výroba a prodej elektřiny a tepla 2. rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojů tepla 3. investorská činnost 4. projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 5. inženýrské činnosti v oblasti rozvoje, provozu a ekonomie teplárenství 6. expertizní činnosti v materiálové oblasti energetických zařízení 7. provoz zařízení pro vzdělávání učňů Činnosti, ke kterým je třeba zvláštního oprávnění, může státní podnik vykonávat až po získání příslušného oprávnění

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 02.03.1992
poslední živnost: 15.01.1993
počet živností: 1
datum poslední změny: 09.01.2008

Statutární orgán

Ing. Karel Koukolíček, fyzická osoba

Jirkov

funkce: Pověřen řízením stát.podniku
ing. Rudolf Mrnka, fyzická osoba

nám.pro ekonomiku a obchod

funkce: l.zástupce ředitele
Josef Vanžura, fyzická osoba

náměstek pro investice

funkce: 2.zástupce ředitele
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 29.07.1992
ostatní skutečnosti:

Údaje o podniku : Státní podnik byl založen rozhodnutím č. 138/1990 ministra hospodářství ČSFR. Zakladatelem státního podniku je federální ministerstvo hospodářství Praha.

Na státní podnik přecházejí ke dni l.ledna L99l nemovitosti, věci movité, finační prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik České energetické závody Praha, odštěpný závod Severočeské teplárenské závody, Most v rozsahu stanoveném rozhodnutí zakladatele o vyčlenění majetku, práv a povinností č.j. 1695/401/1990 ze dne 18.prosinece 1990.

Kmenové jmění státního podniku se stanoví ke dni l.ledna 1991 ve výši určené v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 písm.e/ zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která bude sestavena nejpozději do 28.února 1991.

Na státní podnik a jeho pracovníky přecházejí ostatní práva a povinnosti z právních skutečností, pokud tyto nastaly s účinky opravňujícími nebo zavazujícími státní podnik České energetické závody, Praha nebo jeho pracovníky k 31.prosinci 1990 a k tomuto dni zcela nebo zčásti trvají a týkají se odštěpného závodu Severočeské teplárenské závody Most, státního podniku České energetické závody, Praha. Den vzniku státního podniku je l.leden l99l.

Rozhodnutím ředitele státního podniku č. l/9l ze dne 2.l.l99l byly zapsány tyto vnitřní organizační jednotky, s povahou odštěpných závodů : Název odštěpného závodu : Severočeské teplárenské závody, státní podnik, odštěpný závod, teplárna Komořany Sídlo : Komořany u Mostu Zkratka : SČT - TKY Vedoucí : Ing. P a l l a y Štefan Chomutov, Zahradní 5l8O, PSČ 43O O4

Na základě rozhodnutí č. lO6 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 22.dubna l992 se u státního podniku Severočeské teplárenské závody se sídlem v Mostě z a p i s u j í tyto změny : l. Vyjímá se ke dni l.května l992 ze státního podniku Severočeské teplárenské závody, Most, část jeho privatizovaného majetku uvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením odštěpného závodu Teplárna Komořany, který byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne l8.února l992, č.j.4O/l6O/42/92, vedeném pod č. O4396 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcí movitých, finančních prostředků a majetkových práv a závazků, včetně práv

a závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů, které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik ke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí. Hodnota majetku státního podniku Severočeské teplárenské závody, Most, ke dni 3l.prosince l99l činila celkem 2 73l 479 tis. Kčs. Z tohot hodnota majetku činila u : a) vyčleňované části l O53 368 tis. Kčs b) ponechaného státního podniku 1 678 111 tis. Kčs

2. Převádí se ke dni l.května l992 výše uvedená vyčleněná část privatizovaného majetku státního podniku Severočeské teplárenské závody, Most, na Fond národního majetku České republiky se všemi právy a závazky

3. Upravuje se zakládací listina st. podniku takto : odst. d) Původní text se vypouští a nahrazuje novým : d) státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutí ke dni l.května l992 nemovitosti, věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi s výjimkou majetku práv a závazků, které přecházejí na Fond národního majetku České republiky v rozsahu stanoveném privatizačním projektem,

odst. e) Původní text se vypouští a nahrazuje novým : e) základní jmění státního podniku se stanoví ke dni l.5.l992 ve výši určené v souladu s ustanovením § l3 odst.2.písm.e) zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která bude sestavena nejpozději do 3l.5.l992.

Na základě rozhodnutí č. l74 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 28.dubna l992 se z a p i s u j í u státního podniku Severočeské teplárenské závody Most tyto změny : l. Vyjímá se ke dni l.května l992 ze státního podniku Severočeské teplárenské závody, Most, část jeho privatizovaného majetku uvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením státního podniku, který byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne l8.února l992, č.j.4O/l24/42/92, vedeném pod č. O2289 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcí movitých, finačních prostředků a majetkových práv a závazků, včetně práv a závazků

vyplývajících z pracovně právních vztahů, které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik ke dni vynětí jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí, ve prospěch a.s. Severočeské teplárny, Most. Hodnota majetku státního podniku Severočské teplárenské závody, Most, ke dni 3l.prosince l99l činila celkem 2 974 l99 tis. Kčs a vynětím majetku podle a) privatizačního projektu č. O4396 a rozhodnutí č. lO6 ze dne 22.dubna l992, č.j. 639 O67/9l-23 v hodnotě l O53 368 tis.Kčs byla upravena na částku l 92O 83l tis.Kčs

Z toho hodnota majetku činila u : a) vyčleňované částí 898 O7O tis. Kčs b) ponechaného státního podniku l O22 76l tis. Kčs

2. Převádí se ke dni l.května l992 výše uvedená vyčleněná část privatizovaného majetku státního podniku Severočeské teplárenské závody, Most, na Fond národního majetku České republiky se všemi právy a závazky.

3. Upravuje se zakládací listina státního podniku takto : v části I., odst.d) Původní text se vypouští a nahrazuje novým : d) státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutí zakladatele ke dni l.května l992 nemovitosti, věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi s výjimkou majetku práv a závazků, které přecházejí na Fond národního majetku České republiky v rozsahu stanoveném privatizačním projektem

odst.e) Původní text se vypouští a nahrazuje novým : a) základní jmění státního podniku se stanoví ke dni l.5.l992 ve výši určené v souladu s ustanovením § l3 odst. 2 písm.e) zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která bude sestavena nejpozději do 3l.května l992.

Na základě rozhodnutí č. l75 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 28.dubna l992 se z a p i s u j í u státního podniku Severočeské teplárenské závody se sídlem v Mostě tyto změny : l. Vyjímá se ke dni l.května l992 ze státního podniku Severočeské teplárenské závody, Most, část jeho privatizovaného majetku uvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením státního podniku, který byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne l8.února l992, č.j. 4O/l6l/42/92, vedeném pod č. O42O7 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcí movitých, finačních prostředků a majetkových práv a závazků, včetně práv a závazků

vyplývajících z pracovně právních vztahů, které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik ke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí, ve prospěch o.z. Teplárna Trmice. Hodnota majetku státního podniku Severočeské teplárenské závody, Most, ke dni 3l.prosince l99l činila celkem 2 974 l99 tis. Kčs a vynětím části majetku podle a) privatizačního projektu č. O4396 a rozhodnutí č. lO6 ze dne 22.dubna l992, č.j. 639 O67/9l-23 v hodnotě l O53 368 tis. Kčs, b) privatizačního projektu č. O2289 a rozhodnutí č. l74 ze dne 27.dubna l992 č.j. 638 2lO/9l-23 v hodnotě 898 O7O tis. Kčs,

byla upravena na částku l O22 76l tis. Kčs pro o.z. Teplárna Trmice.

2. Převádí se ke dni l.května l992 výše uvedená vyčleněná část privatizovaného majetku státního podniku Severočeské teplárenské závody, Most, na Fond národního majetku České republiky se všemi právy a závazky.

3. Upravuje se zakládací listina státního podniku takto : v části I.,odst.d) Původní text se vypouští a nahrazuje novým : d) státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutí zakladatele ke dni l.května l992 nemovitosti, věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi s výjimkou majetku práv a závazků, které přecházejí na Fond národního majetku České republiky v rozsahu stanoveném privatizačním projektem,

odst. e) Původní text se vypouští a nahrazuje novým : e) základní jmění státního podniku se stanoví ke dni l.5.l992 ve výši určené v souladu s ustanovením § l3 odst. 2 písm.e) zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která bude sestavena nejpozději do 3l.května l992.

Vymazává se z obchodního rejstříku státní podnik Severočeské teplárenské závody, se sídlem Most, IČO OO8O79. Výmaz se provádí na základě rozhodnutí č. 235 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 22. června l992, kterým byl zrušen bez likvidace ke dni 3O.6.l992 státní podnik Severočeské teplárenské závody, Most. Den výmazu: 29.7.l992.

.


Liberec - další firmy:

Jiří Magál - Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

ASOCIATED WEAVERS, s.r.o. - Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

Luan Nguyen Van - Liberec - Liberec XV-Starý Harcov

Khanh Dam Quoc - Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

Thinh Nguyen Quoc - Liberec - Liberec I-Staré Město

SOL-EX, spol. s r.o. - Liberec - Liberec III-Jeřáb

Tomáš Drašnar - Liberec - Liberec XV-Starý Harcov

Vlasta Pelantová - Liberec - Liberec I-Staré Město

GOLD STYLE Liberec s.r.o. - Liberec - Liberec V-Kristiánov

Jana Vorlová - Liberec - Liberec I-Staré Město

Jan Kuranda - Liberec - Liberec XXV-Vesec

Karel Třešňák - Liberec - Liberec IV-Perštýn

Lubomír Koutský - Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

Zuzana Chrásková - Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice

Jan Meinhart - Liberec - Liberec IV-Perštýn

Informace o společnosti Severočeské teplárenské závody s.p. Most, odštěpný závod Teplárna Liberec, IČ 00008079, Liberec. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.