Vodohospodářské stavby Chomutov, státní podnik

ČR - Ústecký kraj - Chomutov

Adresa

Chomutov

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00483222
živnostenský úřad: Městský úřad Chomutov

Zapsáno: 29.06.1990(spisová značka AXVIII 276 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

  • převod pozemků na Pozemkový fond České republiky
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Zaniklá
první živnost: 14.12.1992
poslední živnost: 29.07.1993
počet živností: 5
datum poslední změny: 30.08.2010

Statutární orgán

Ladislav Pokorný, fyzická osoba

Rumburk

funkce: Pověřen řízením stát. podniku

Jménem státního podniku jedná p. Ladislav Pokorný. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu podniku připojí svůj podpis dle podpisového vzoru.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 25.02.1997
ostatní skutečnosti:

Údaje o podniku : Státní podnik byl založen rozhodnutím č. 3Ol/l99O ministra výstavby a stavebnictví České republiky ze dne 27.6.l99O. Podle § 32 zákona č. lll/l99O Sb. o státním podniku vy č l e ň u j e se ke dni 3O.6.l99O závod O5 Chomutov ze státního podniku Vodohospodářské stavby Ústí n.L. a začleňuje se ke dni l.7.l99O do podniku založeného tímto rozhodnutím veškerý majetek užívaný tmto závodem. Majetek se vyčleňuje a začleňuje s příslušným podílem aktiv a pasiv státního podniku VHS Ústí n.L., se všemi pracovníky, právy a povinnostmi z pracovněprávních vztahů, úkoly 8.PLP a prováděcího plánu na rok l99O,

právy a závazky vyplývajícími pro uvedený závod z hospodářských smluv uzavřených státním podnikem Vodohospodářské stavby Ústí nad Labem do 3O.června l99O a z kooperačních vztahů vytvořených uvnitř tohoto státního podniku. Dnem svého založení podnik, jako právní nástupce, svěřený majetek přejímá a vstupuje v práva a závazky uvedeného závodu, včetně oprávnění a pověření vydaných mu k výkonu specializovaných činností. Rozsah majetku, práva a závazků bude upřesněn delimitačními protokoly, které podle pokynů ministerstva výstavby stavebnictví České republiky vypracují pověření zástupci státního podniku, z něhož se vyčleňuje

závod uvedený shora a pověření zástupci podniku založeného tímto rozhodnutím do 6O dnů ode dne vzniku podniku.

Převádí se ke dni 1. června 1993 část vyjmutého privatizova- ného majetku - formulář 4C/3001 - státního podniku Vodoho- spodářské stavby Chomutov se sídlem v Chomutově ve výši 23 332 000,-Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 10451 předloženého 1. Vodárenskou a.s., Postoloprty.

Jmění stanoví státní podnik do 30 dnů ode dne převodu ma- jetku na Fond NM ČR, a to na základě zahajovací rozvahy.

Vymazává se z obchodního rejstříku Vodohospodářské stavby Chomutov, státní podnik, se sídlem v Chomutově, Spořická 4344, PSČ 430 22, IČ 00483222, který byl zrušen bez likvidace rozhodnutím č. 37/1997 ministra průmyslu a obchodu se dne 30.1.1997 ke dni 20. února 1997. Souhlas správce daně s ukončením činnosti zrušeného státního podniku a s jeho výmazem z obchodního rejstříku udělil Finanční úřad v Chomutově svým rozhodnutím č. 23998/900/96/Kub dne 18.12.1996 dle ust. § 35 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Osoby živnostenského listu

Ing. Jaroslav Marták, statutární orgán

bydliště: Kryštofovy Hamry

Chomutov - další firmy:

Ludmila Pikalová - Chomutov

Bach Nguyen Thi - Chomutov

RICCI II s.r.o. v likvidaci - Chomutov

AUTO - SVAN spol. s r.o. - Chomutov

1. Chomutovská leasingová společnost, spol. s r.o. - Chomutov

BUILD PROGRESS s.r.o., v likvidaci - Chomutov

NOREST Chomutov s.r.o., v likvidaci - Chomutov

Daniel Vítek - Chomutov

Jana Juračková - Chomutov

MC & TH s.r.o. - Chomutov

Chriban s.r.o. - Chomutov

CK LUCIE s.r.o. - Chomutov

Lien Ho Thi Kim - Chomutov

Josef Poláček - Chomutov

Cuong Vu Van - Chomutov

Informace o společnosti Vodohospodářské stavby Chomutov, státní podnik, IČ 00483222, Chomutov. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.