Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 1

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00015253
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic

Zapsáno: 29.12.1990(spisová značka B 36 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Akcie:

 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50000000.00, počet: 1v listinné podobě

Kapitál:

 • Základní kapitál - 50 000 000Kč (splaceno 50 000 000Kč)

Předmět podnikání

 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu: Aktivní
první živnost: 07.05.1992
počet živností: 24
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 16.05.2012

Živnosti:

stav: Aktivní
druh živnosti: živnost vázaná
předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
vznik: 03.11.2000
stav: Aktivní
druh živnosti: živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 30.09.1992
Činnosti živnosti
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Luděk Bárta, fyzická osoba

Hlincova Hora

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 09.05.2000
ve funkci od: 10.04.2006
Josef Kotek, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: předseda představenstva
členství od: 09.05.2000
ve funkci od: 10.04.2006

Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy s uvedením jména, funkce, popř. oprávnění, nestanoví-li zákon jinak: a) dva členové představenstva, nebo b) jeden člen představenstva pověřený dle článku 28.1 stanov

Dozorčí rada

doc.Ing. JOSEF JETTMAR CSc, fyzická osoba

Praha 5 - Smíchov

funkce: místopředseda dozorčí rady
členství od: 21.11.2012
ve funkci od: 04.06.2013
Mag. Herbert Klawatsch, fyzická osoba

Mödling

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 21.08.2012
ve funkci od: 22.10.2012
Irena Pexová, fyzická osoba

Heřmaň

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 15.12.2009

Akcionáři

Wienerberger International N.V., právnická osoba

Zaltbommel

koresp. adresa: poštovní schránka 144, 5300 AC Zaltbommel
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministerstva průmyslu České republiky č. 561/1990 ze dne 27.12.1990, jímž byl v souladu s ustanovením paragrafu 32 zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku zrušen bez likvidace dnem 30.12.1990 státní podnik Jihočeské cihelny České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích a celý jeho hmotný majetek vložen dnem 31.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvem Jihočeské cihelny akciová společnost České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích.

Zakladatelský plán a stanovy a.s. byly přiloženy.

S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice /dříve WIENERBERGER Jihočeské cihelny, a.s., České Budějovice/ byly na základě usnesení valné hromady ze dne 22.8.1995 sloučeny společnosti WIENERBERGER Cihelna Hostomice, a.s., Hostomice nad Bílinou - IČO 61 53 70 55 a WIENERBERGER Moravský cihlářský průmysl, a.s. Novosedly na Moravě - IČO 00 54 22 02. Obchodní jmění /§ 6 odst. 2 obch. zák./ slučovaných společností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž byly tyto společnosti sloučeny.

Základní jmění je v celém rozsahu splaceno.

S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice byly na základě usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 9. 2000 sloučeny společnosti Cihelna Řepov, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 45 14 85 11, LATER Chrudim, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 00 65 39 51, CIHELNA STARÉ MÍSTO, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 93 70 49 a WIENERBERGER Euroform, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 69 14 49. Obchodní jmění (§ 6 odst. 2 obch. zák.) slučovaných společností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž byly tyto společnosti součeny.

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na společnost Wienerberger International N.V., se sídlem Zaltbommel, Nizozemské království zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou pro Rivierenland pod registračním číslem 17099258 jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Wienerberger International N.V. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena a osvědčena výpisem z registru emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě a výpisem z účtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcináře, vyhotovenému ke dni 1.července 2005 a dále kopií aktuálního seznamu akcionářů Společnosti prokazující, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem hromadné listiny nahrazující 164.735 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé akcie. Z uvedených dokumentů vyplývá, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem akcií společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu akciové společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Společnost Wienerberger International N.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním akcionářům společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněné osoby"), protiplnění za akcie společnosti: - ve výši 3.250,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, ISIN CS0008415857 - ve výši 32,50 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, ISIN CZ0005115501. Výše protiplnění byla určena hlavním akcionářem na základě hodnoty akcií společnosti, kterou hlavní akcionář stanovil na základě interního posouzení hodnoty společnosti provedeného vedením hlavního akcionáře a jeho ekonomickými poradci, při kterém byl zohledněn také meziroční hospodářský vývoj společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.16/1108625/05 vyhotoveným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech České spořitelny, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto peněžních prostředků budou Oprávněné osoby informovány doporučeným dopisem České spořitelny, a.s.Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou legislativou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR, nebude možné provést výplatu v hotovosti a protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po dni sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění vyplácející bance, nejpozději však do jednoho měsíce od takto stanoveného dne, avšak ne dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Po uplynutí výše uvedené lhůty dvou měsíců pro výplatu protiplnění v hotovosti bude částka nevyplacených protiplnění ponechána na účtu České spořitelny, a.s. k dodatečné výplatě. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám.


Osoby živnostenského listu

Ing. Luděk Bárta, statutární orgán

bydliště: Hlincová Hora

Josef Kotek, statutární orgán

bydliště: České Budějovice - České Budějovice 6

České Budějovice - další firmy:

A.K.U.P.I. spol. s r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

ACERIS s.r.o. v likvidaci - České Budějovice - České Budějovice 2

AER SERVIS s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 2

27, s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 1

Aerophoto CZ s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

AB VENTURES spol. s r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

1. AUTO-PROFI-TAXI SAMSON s.r.o. v likvidaci - České Budějovice - České Budějovice 6

A.J.J.P., spol. s r.o. v likvidaci - České Budějovice - České Budějovice 2

Adam Popenko - České Budějovice - České Budějovice 6

A.P.Consulting, společnost s ručením omezeným - České Budějovice - České Budějovice 4

A.D.A.C. spol. s r.o. - České Budějovice - České Budějovice 7

A & J Immobilien, společnost s ručením omezeným - České Budějovice - České Budějovice 1

Admirál CZ v.o.s. - České Budějovice - České Budějovice 3

A1 Commerce s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 3

A.Z.B., s.r.o. - České Budějovice - České Budějovice 4

Informace o společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., IČ 00015253, České Budějovice. Výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, základní kapitál, společníci.